menusearch
parspeyma.ir

اخبار

توصیه استاندارد توصیه استاندارد چهارشنبه هفتم شهریور ۹۷ کاربرد مکانیک مهندسی در طراحی آسانسور و پله برقی کاربرد مکانیک مهندسی در طراحی آسانسور و پله برقی انتخاب قطعات استاندارد از کاتالوگ های فنی و جداول در مقایسه با طراحی یک مکانیزم ساده می باشد. طراح آسانسور بایستی قدرت تجزیه و تحلیل و همچنین آشنایی کامل با مفاهیم علم مکانیک را داشته باشد به طوری که تسلط کافی به علم آسانسور داشته و مطلع از تغییرات کارآیی سامانه که با تغییر جزئی در انحنای اهرم بوجود می آید باشد. این مطالب هم اکنون در رشته های مهندسی و آموزش آسانسور در دانشگاه ها ی مختلف تدریس می شود. پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ آموزش آسانسور از لحاظ منابع انسانی آموزش آسانسور از لحاظ منابع انسانی آموزش بعنوان یک وظیفه اساسی در سازمان ها ، امری موقت و غیر دائمی نبوده و در عین حال یک فرآیند مداوم و همیشگی است. در گذشته بر این باور بوده اند که تنها قبل از شروع به فعالیت در صنعت آسانسور(چه در مقوله نصب و چه در مقوله فروش) بایستی آموزش دید،
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
ظرفیت و مساحت کابین آسانسور ظرفیت و مساحت کابین آسانسور یکی از مهمترین پارامترهای اساسی و تعیین کننده آسانسور ظرفیت کابین آسانسور است. کلیه محاسبات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انجام می شود. بدیهی است که ظرفیت کابین منوط به مساحت کابین است. در واقع کل طراحی آسانسور حول محور ظرفیت و مساحت کابین می چرخد. دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴